Privacy Verklaring
van Nomax Project & Partners

Nomax Project & Partners, gevestigd aan de Westvlietweg 71-3, 2495 AA Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. INLEIDING

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Nomax Project & Partners verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Nomax Project & Partners, neem dan gerust contact op!

Nomax Project & Partners
Westvlietweg 71-3
2495 AA Den Haag
Telefoonnummer: 070 2055414
E-mail: info@nomaxproject.nl
KvK Nr. 52249581

2. DOEL GEGEVENSVERWERKING

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Nomax Project & Partners. Deze worden hieronder toegelicht.

Nomax Project & Partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn als volgt: NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en bankgegevens.

Nomax Project & Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • Nomax Project & Partners verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting aangifte.

3. OPSLAG GEGEVENS

Nomax Project & Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang u op een manier verbonden bent met Nomax Project & Partners zullen uw gegevens opgeslagen zijn in de Cloud binnen de EU. Nomax Project & Partners zal uw privacy waarborgen zoals genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is hierop van toepassing. Deze verwerkers hebben op geen enkele wijze bemoeienis met de aard of inhoud van de gegevens.

Nomax Project & Partners neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nomax project) tussen zit.

Nomax Project & Partners verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. COOKIES

Nomax Project & Partners gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5. RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nomax Project & Partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nomaxproject.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Nomax Project & Partners wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

6. BEVEILIGING

Nomax Project & Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@nomaxproject.nl.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met:

Nomax Project & Partners
Tel. 070-2055414
info@nomaxproject.nl